سرویس Pastebin (نسخه آزمایشی)
سرویس Pastebin برای سرویس‌های گفتگو مانند کانال IRC یا گروه Telegram ایجاد شده تا بجای نوشتن متن‌های طولانی مثل Logها، تنها لینک آنها در گروه گذاشته شود.

علاوه بر سرویس وب، می‌توانید مستقیما متن خود را در ترمینال به دستور nc -N paste.ubuntu-ir.org 1337 بفرستید. برای مثال، از یکی از دو دستور زیر برای فرستادن خروجی dmesg به این سرویس استفاده کنید:
dmesg | nc -N paste.ubuntu-ir.org 1337 (دستور عمومی)
dmesg 2>&1 | nc -N paste.ubuntu-ir.org 1337 (برای فرستادن تمامی خروجی، از جمله خطاها)